Vedtekter

Revidert i ordinær Generalforsamling 12.3.15

Artikkel 1 – Navn og formål

Seksjon 1 – Navn

Organisasjonens navn er Forum for Driftskritisk Kommunikasjon

Seksjon 2 – Formål

Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet med å fremme gode, verdiøkende og effektive kommunikasjons- og IT-løsninger for brukere av driftskritiske kommunikasjonsløsninger (..som Tetra, DMR, LTE m.m.)

Organisasjonen skal ha fokus på tjenester og applikasjoner for brukere i Norge

Organisasjonen bør delta og være aktiv i internasjonale fora med formål å sikre god kompetanse som er nødvendig for å ivareta informasjon til organisasjonens medlemmer.

Praktiske oppgaver er:

 1. Innhente og videreformidle relevant informasjon om driftskritiske kommunikasjonsløsninger som radionett med tilhørende tjenester og applikasjoner til nytte for:
 2. Brukere av driftskritiske kommunikasjonsløsninger
 3. Organisasjoner som arbeider med samfunnsmessig beredskap
 4. Eiere av kritisk infrastruktur
 5. Eiere og operatører av driftskritiske kommunikasjonsløsninger
 6. Lokale og sentrale myndigheter
 7. Det skal etableres medlemsbaserte faggrupper med ansvar for å:
 8. Etablere og vedlikeholde kontakt med relevante leverandører
 9. Utveksling av behov og erfaringer mellom de ulike brukergruppene i nettene.
 10. Være representant for brukerne i organisasjoner og utvalg som arbeider med og tar beslutninger som har betydning for tjenestene i dag og i framtiden
 11. Være synlige på aktuelle fag-seminarer og således være en felles møteplass for operatører og leverandører av tjenester, produkter og brukere av nasjonalt nødnett og andre driftskritiske kommunikasjonsløsninger.

Artikkel 2 – Medlemskap

Seksjon 1 – Organisasjon

Forumet skal være en non-profit organisasjon.

Seksjon 2 – Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle som er interessert i kommunikasjons- og informasjonsløsninger for tjenester og brukere nevnt ovenfor.

Det finnes to former for medlemskap:

 1. Individuelt medlemskap
 2. Firma/organisasjon medlemskap
 3. Med to navngitte medlemmer
 4. Ytterligere navngitte medlemmer

Artikkel 3 – Årsmøte

Seksjon 1 – Oppgaver

Årsmøte avholdes hvert år.

Saker som skal fremmes på årsmøte skal være styret i hende senest to uker før årsmøte.

Årsmøte skal:

 1. Velge ordstyrer
 2. Legge fram årsberetning
 3. Godkjenne regnskap
 4. Behandle aktuelle saker fra de medlemsbaserte brukergruppene
 5. Fastsette neste års budsjett og kontingent
 6. Velge styre
 7. Velge valgkomité
 8. Velge revisorer

Seksjon 2 – Valg

VALGKOMITÉ

Valgkomitéen skal bestå av 2 medlemmer som velges for 2 år adgangen og slik at 1 representant er på valg hvert år.
Valgkomitéen skal:

 • Foreslå representanter til styre iht. vedtektene. Representantene skal være forespurt og ha sagt seg villige.
 • Fremsende innstillingen til styret slik at styret kan sende den ut med innkallingen.
 • Forestå valget på årsmøte.

Valg

Valget er hemmelig og skal foregå skriftlig. Det er i utgangspunktet kun medlemmer som har betalt kontingent og som er til stede som har stemmerett. Medlemmer kan møte med inntil 3 skriftlige fullmakter

Seksjon 3 – Stemmeregler

Styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen og slik at kun 3 representanter er på valg hvert år.

Artikkel 4 – Styret

Seksjon 1 – Antall medlemmer og sammensetning

Styret skal bestå av minimum 6 personer som skal representere, brukere, leverandører og representant for myndigheter, hvorav det skal være overvekt av brukere.

Ved stemmelikhet i styret teller formannens stemme dobbelt.

Seksjon 2 – Styrets oppgaver

Styret skal ved konstituering etter valg:

 1. Velge formann, sekretær og økonomiansvarlig
 2. Fremme formålet for organisasjonen ved å:
 3. Ta initiativ til, og følge opp tiltak vedtatt i årsmøtet
 4. Koordinere forumets/brukergruppenes deltakelse på fagseminarer
 5. Ved behov, sammen med de medlemsbaserte brukergruppene, initiere møter med relevante myndigheter og organisasjoner
 6. Innkalle til årsmøte som skal skje skriftlig og senest fire uker før årsmøte avholdes

 

Styret skal legge fram revidert regnskap og fremme forslag til budsjett for godkjenning av årsmøte.

Styret har anledning til å beslutte finansiell støtte til styrets medlemmer i forbindelse med reiser, møter og lignende til fremme av organisasjonens formål.

Seksjon 3 – Styregodtgjørelse

I utgangspunktet skal ikke styremedlemmer ha styrehonorar. Eventuelle endringer foreslås av styret og fastsettes av årsmøte

Artikkel 5 – Ansatte

Seksjon 1 – Forutsetninger

Dersom økonomien tillater det kan organisasjonen ha en fast lønnet sekretariatsfunksjon.

Artikkel 6 – Tilknytning

Seksjon 1 – Tilknytning

Organisasjonen kan være tilknyttet andre internasjonale fora eller organisasjoner som har målsettinger i samsvar med egen organisasjon.

Artikkel 7 – Økonomi

Seksjon 1 – Finansiering

Organisasjonen finansierer sin virksomhet gjennom:

 1. Medlemsavgift som foreslås av styret og fastsettes av årsmøte
 2. Andre tiltak som gir inntekter

Seksjon 2 – Økonomistyring

Styret har ansvar for at regnskapet til enhver tid er i samsvar med vedtatte budsjett.

Seksjon 3– Revisorer

Det skal velges 2 revisorer som kontrollerer og signerer regnskapet. Revisorer velges for 2 år ad gangen og slik at 1 representant er på valg hvert år.

Artikkel 8 – Logo og andre tiltak

Seksjon 1 – Logo

Organisasjonen skal ha egen logo.

Seksjon 2 – Internett

Organisasjonen skal ha egen hjemmeside som skal oppdateres regelmessig.

Artikkel 9 – Endringer

Seksjon 1 – Endringer av vedtekter

Alle endringer i vedtektene skal godkjennes av årsmøte med simpelt flertall.

Forslag til endringer må fremmes og behandles av styret senest to uker før årsmøtet avholdes.

Artikkel 10 – Oppløsning

Spørsmål om oppløsning av organisasjonen fremmes som sak på årsmøte, eventuelt ekstraordinær årsmøte som er kalt inn etter de samme regler som ordinær årsmøte.

Eventuelle oppsparte midler fordeles til andre tilsvarende stiftelser/foreninger eller til humanitære formål.